Zboží bylo vloženo do košíku.

Pokračovat v nákupu Přejít do košíku

Veterinární obchod ANVET

604 413 213

Obchodní podmínky

Provozovatel

MVDr. Alena Ansorgová

Meduňková 9

621 00, Brno - Ivanovice

IČO: 65392469

DIČ: CZ 7954251492

Zapsána v živnostenském rejstříku

Úřad příslušný podle §71 odst.2 živnostenského zákona: Magistrát města Brna

Objednávka zboží

Objednání zboží provedete postupem, který je podrobně popsán v návodu Jak nakupovat. Vyberete z nabídky požadované zboží, řádně vyplníte objednávkový formulář a odešlete objednávku. Na zadaný email Vám bude automatem zaslána rekapitulace Vaší objednávky. Tato zpráva neslouží jako potvrzení přijetí zadané objednávky, je pouze informativní. Překontrolujete správnost zadání a v případě, že v tomto potvrzení naleznete nějaké nesrovnalosti, okamžitě nás kontaktujte.

Po našem ověření zadaných údajů v objednávce obdržíte, na uvedený email, potvrzení přijetí objednávky.

Jsme plátci DPH.

Zrušení objednávky ze strany zákazníka

Zákazník může zrušit svou objednávku, pokud ještě nebyla expedována.

V případě, že platba za zboží již byla provedena a objednávka je zrušena ještě před expedicí zboží, bude platba převedena zpět na účet zákazníka, odkud platba přišla.

Zrušení objednávky ze strany dodavatele

Vyhrazujeme si právo zrušit objednávku nebo její část v těchto případech:

V případě, že tato situace nastane, budeme Vás kontaktovat emailem nebo telefonicky a domluvíme se s Vámi na dalším postupu (náhrada objednaného zboží jiným, zrušení objednávky, ...).

Pokud jste již za zboží zaplatili bankovním převodem a výsledná hodnota objednávky bude po provedení změny nižší než již zaplacená záloha, budou peníze převedeny zpět na Váš účet v nejkratším možném termínu (běžně do 3 pracovních dnů od připsání platby na náš účet). V případě, že výsledná hodnota objednávky bude po provedení změny vyšší, bude Vám dán k úhradě rozdíl těchto částek.

Zaslání zboží

Dodací lhůty

Objednané zboží bude dle jeho dostupnosti a provozních možností dodavatele dodáno v co nejkratší době kurýrní službou GLS, obvykle expedujeme zboží následující pracovní den po potvrzení objednávky. V případě nedostupnosti zboží, Vás budeme kontaktovat o možném termínu dodání.

Zboží se považuje za dodané doručením na adresu, kterou zákazník stanovil v objednávce.

Způsob dopravy

Dopravu na určenou adresu zajišťuje dodavatel, a to na území celé České republiky. Náklady na dopravu zboží se liší dle zvoleného způsobu dopravy. Konkrétní způsob dodání si zvolí zákazník sám.

Kurýrní služba GLS:

Cena je závislá na hmotnosti balíku (ceny jsou uvedeny včetne DPH).

O doručení Vaší zásilky budete informováni jeden pracovní den předem prostřednictvím SMS zprávy. Kurýr Vás bude s předstihem kontaktovat a domluví s Vámi předání zásilky. Cestu zásilky je možné sledovat na webové stránce https://gls-group.eu/CZ/cs/sledovani-zasilek.

Pokud nebudete k zastižení na doručovací adrese, zanechá Vám kurýr ve schránce oznámení o pokusu o doručení. Následující den proběhne druhý pokus o doručení. Při opětovném nedoručení bude zásilka uložena 7 dní v regionálním depu. V této lhůtě máte možnost kontaktovat kurýra a domluvit se na třetím pokusu o doručení nebo osobním vyzvednutí v depu. Po uplynutí této lhůty bude zásilka vrácena zpět.

Obvyklá doba přepravy

Zásilky jsou doručovány zasílatelem (resp. jím pověřeným dopravcem) v obvyklé přepravní době – tj. do 18:00 hodin následujícího pracovního dne po dni převzetí zásilky k přepravě. Obvyklou přepravní dobou se rozumí doba, kdy zasílatel zpravidla doručí příjemci zásilku, nenastanou-li zvláštní nebo neočekávané situace v průběhu obstarávání nebo provádění přepravy (příklad zvláštní či neočekávané situace: dopravní komplikace, provozně technické potíže). Obvyklá přepravní doba nemusí být dodržena, pokud příkazce nebo příjemce zásilky nedodá (nebo nedodá včas) zasílateli doklady nebo informace potřebné k obstarání nebo provedení přepravy, doručení zásilky, nebo nejsou-li dodrženy konkrétní pokyny zasílatele či provádějícího dopravce.

Způsob uhrazení ceny za zboží

Máte na výběr několik možností uhrazení kupní ceny za zboží. Zboží je možné v plné výši uhradit osobně v provozovně dodavatele, dobírkou v místě předání zboží prostřednictvím smluvní zásilkové služby, převodem kupní ceny na účet dodavatele pod příslušným variabilním symbolem, který platbu identifikuje, nemo bezhotovostně prostřednictvím platebního systému ComGate.

Za úhradu zboží osobně, převodem na účet, nebo bezhotovostní platbou se nic nehradí.

V případě dobírky se hradí za balík - 30 Kč (cena je uvedena včetne DPH)

Online platby pro nás zajišťuje platební brána ComGate. Poskytovatel služby, společnost ComGate Payments, a.s., je licencovaná Platební instituce působící pod dohledem České národní banky. Platby probíhající skrze platební bránu jsou plně zabezpečeny a veškeré informace jsou šifrovány.

ComGate Payments, a.s.
Gočárova třída 1754 / 48b, Hradec Králové
E-mail: platby-podpora@comgate.cz
Tel: +420 228 224 267

Převzetí zboží

Doporučujeme prohlédnout si zboží bezprostředně při jeho převzetí. Pokud je zjištěno mechanické poškození obalu výrobku, sepište za přítomnosti dopravce záznam o poškození zásilky a nechte si tuto skutečnost potvrdit dopravcem. O této situaci nás neprodleně informujte.

Na základě vyhotoveného záznamu Vám bude poskytnuta přiměřená sleva nebo dodán nový výrobek.

Podepsáním přepravního listu přepravci zákazník souhlasí s převzetím zboží a stvrzuje, že dorazilo mechanicky nepoškozené. Proto raději před podpisem pečlivě zkontrolujte obal a u zboží baleného do igelitové fólie i samotné zboží.

Nevyzvednutí zboží

V případě nevyzvednutí vyexpedované zásilky Vám budeme účtovat náhradu za dopravné.

Osobní odběr zboží

Zboží je zákazníkovi v provozovně dodavatele rezervováno po dobu 3 pracovních dnů od výzvy k odběru zboží. Po vzájemné dohodě je možné tuto dobu prodloužit.

Zákazník má právo si zboží v provozovně dodavatele před koupí prohlédnout a překontrolovat.

Záruční podmínky a reklamace - uplatnění práv z odpovědnosti za vady

Záruční doba

Záruční doba začíná běžet převzetím zboží zákazníkem.

Dle ust. § 2165 občanského zákoníku, kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí. Je-li na prodávané věci, na jejím obalu, v návodu připojenému k věci nebo v reklamě v souladu s jinými právními předpisy uvedena doba, po kterou lze věc použít, použijí se ustanovení o záruce za jakost.

Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení zboží (nebo jeho dílů) způsobené používáním. Kratší životnost výrobku v takovém případě nelze považovat za vadu a nelze ji ani jako takovou reklamovat.

Reklamace

V případě dodání zákazníkovi kazového zboží, má právo na výměnu nebo opravu. Jestliže není možná výměna nebo oprava, může zákazník odstoupit od smlouvy.

V případě, že zákazník objevil na zakoupeném zboží v průběhu záruční doby vadu, která nebyla způsobena jeho nevhodným používáním, ale vadou samotného výrobku, má v záruční době právo na reklamaci zboží.

Postup reklamace

Pokud chce zákazník reklamovat zboží, doporučujeme zaslat ji emailem, uveďte zejména typ výrobku, jeho výrobní číslo, číslo prodejního dokladu a popis závady. Zaslání těchto informací usnadní identifikaci zásilky a rychlejší vyřízení požadavku. Zásilky, ze kterých není patrné, proč k nám byly zaslány budou vráceny odesilateli.

Je vhodné zboží zasílat v originálním obalu nebo vyhovujícím přepravním obalu, protože dodavatel neručí za případné mechanické poškození před přijetím zboží.

Vyřízení reklamace

Dodavatel či servisní středisko posoudí oprávněnost reklamace vady na zboží a po posouzení vyrozumí zákazníka telefonicky či emailem o způsobu vyřízení reklamace. Následně bude zákazník vyzván k vyzvednutí reklamovaného zboží.

Lhůta pro vyřízení reklamace je dle zákona č. 634/1992 Sb. třicetidenní.

Odstoupení od smlouvy

Právo zákazníka na odstoupení

Zákazník je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, že dodavatel nesplní smluvené podmínky dodání.

V případě odstoupení od smlouvy ponese spotřebitel náklady spojené s navrácením zboží.

Zákazník může od smlouvy odstoupit tak, že tuto skutečnost oznámí dodavateli emailem nebo písemně v provozovně dodavatele.

Při odstoupení doporučujeme uvést číslo objednávky, variabilní symbol a datum nákupu a předložit originál nebo kopii dokladu o koupi zboží. Zásilky, ze kterých není patrné proč k nám byly zaslány, budou vráceny odesilateli.

Informace o odstoupení od smlouvy jsou upraveny v ustanoveních § 1829 až 1837 občanského zákoníku.

Dle ust. § 1829 osdt. 1 písm. a) OZ má spotřebitel právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě čtrnácti dnů. Lhůta běží ode dne uzavření smlouvy, jde-li o kupní smlouvu, ode dne převzetí zboží.

Dle ust. § 1831 odst. 1 OZ, odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, zašle nebo předá podnikateli bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, zboží, které od něho obdržel.

Dle ust. § 1832 odst. 1 OZ, odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, vrátí mu podnikatel bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě smlouvy přijal, stejným způsobem. Podnikatel vrátí spotřebiteli přijaté peněžní prostředky jiným způsobem jen tehdy, pokud s tím spotřebitel souhlasí a pokud mu tím nevzniknou další náklady.

Dle ust. § 1832 odst. 2 OZ jestliže spotřebitel zvolil jiný, než nejlevnější způsob dodání zboží, který podnikatel nabízí, vrátí podnikatel spotřebiteli náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží.

Dle ust. § 1832 odst. 3 OZ podnikatel uhradí spotřebiteli náklady spojené s vrácením zboží, jestliže neupozornil spotřebitele o povinnosti nést tyto náklady s ustanovením § 1820 odst. 1 písm. g).

Dle ust. § 1832 odst. 4 OZ, odstoupí-li spotřebitel od kupní smlouvy, podnikatel není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky spotřebiteli dříve, než mu spotřebitel zboží předá nebo prokáže, že zboží podnikatel odeslal.

Dle ust. § 1833 OZ spotřebitel odpovídá podnikateli pouze za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti. To neplatí, pokud podnikatel nesdělil spotřebiteli informace podle ustanovení § 1820 odst. 1 písm. f).

Ust. § 1837 OZ stanoví, v jakých případech spotřebitel od smlouvy odstoupit nemůže.

Nelze vrátit zboží, u kterého zákazník porušil hygienický obal.

Pokud již zákazník zboží obdržel a převzal, zašle zboží zpět do provozovny dodavatele, kde dodavatel bez zbytečného odkladu posoudí stav vráceného zboží. Pro vrácení plné částky musí být zboží zaslané zpět dodavateli v neporušeném stavu, nepoškozené, kompletní (včetně příslušenství a všech poskytnutých dokladů a originálního obalu).

V případě, že je zboží vráceno dodavateli v jiném než neporušeném stavu, je zákazník povinen nahradit zejména náklady související s uvedením zboží do původního stavu a vzniklou škodu na zboží. Úhrada těchto nákladů a škody proběhne tím, že kupní cena, která je dodavatelem v případě odstoupení vrácena, je o tyto náklady a škodu odpovídajícím způsobem snížena.

Právo dodavatele na odstoupení

Dodavatel je oprávněn od smlouvy odstoupit pouze do okamžiku odeslání zboží, a to jen v případě nedostupnosti zboží nebo výrazné změny ceny zboží. Před odstoupením je ale dodavatel vždy povinen kontaktovat zákazníka za účelem dohody o dalším postupu.

Poskytovatel je oprávněn bez výpovědní doby vypovědět smlouvu, jestliže mu změna právního řádu, třetí osoba či zásah vyšší moci znemožní či podstatně ztíží plnění dle smlouvy.

Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů

V případě, že dojde mezi námi a spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je: Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát – oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, Email: adr@coi.cz, Web: adr.coi.cz.

Ochrana osobních údajů spotřebitele

Dodavatel shromažďuje se souhlasem zákazníků osobní údaje zákazníků, a to jméno, adresu, telefon a emailové spojení. Tyto údaje slouží především pro usnadnění objednávek zákazníků v budoucnu.

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů se dodavatel zavazuje, že osobní údaje zákazníků nebude poskytovat třetím stranám s těmito vyjímkami:

Svůj souhlas s uchováváním a zpracováváním osobních údajů může zákazník kdykoliv odvolat, a to tak , že zašle emailovou zprávu.

Evidence tržeb

Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online, v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin. Platí při platbě v hotovosti za zboží nebo služby v provozovně prodávajícího, nebo zaměstnanci firmy, například při doručení zboží rozvozem. Tržby hrazené bankovním převodem či dobírkou jakémukoliv přepravci evidenci tržeb nepodléhají.

Ověřeno zákazníky

Vaši spokojenost s nákupem zjišťujeme prostřednictvím e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky, do něhož je náš e-shop zapojen. Ty vám zasíláme pokaždé, když u nás nakoupíte, a aktivně zaškrtnete položku "Souhlasím se zasláním dotazníku spokojenosti." Ve smyslu § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb. můžete tyto služby odmítnout a nepotvrdit je. Zpracování osobních údajů pro účely zaslání dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky provádíme na základě našeho oprávněného zájmu, který spočívá ve zjišťování vaší spokojenosti s nákupem u nás. Pro zasílání dotazníků, vyhodnocování vaší zpětné vazby a analýz našeho tržního postavení využíváme zpracovatele, kterým je provozovatel portálu Heureka.cz; tomu pro tyto účely můžeme předávat informace o zakoupeném zboží a vaši e-mailovou adresu. Vaše osobní údaje nejsou při zasílání e-mailových dotazníků předány žádné třetí straně pro její vlastní účely. Proti zasílání e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky můžete kdykoli vyjádřit námitku odmítnutím dalších dotazníků pomocí odkazu v e-mailu s dotazníkem. V případě vaší námitky vám dotazník nebudeme dále zasílat.

Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky jsou platné pro všechny kupní smlouvy uzavírané mezi dodavatelem a zákazníkem.

Obrázky ke zboží jsou pouze ilustrační. Je možné, že výrobce změní typ a vzhled obalu.

Dodavatel si vyhrazuje právo obchodní podmínky měnit.

Váš prohlížeč je zastaralý a není podporován!Aktualizujte svůj prohlížeč na aktuální verzi. (např. MS Edge, Chrome, Firefox, ...)

ANVET - Veterinární klinika
MVDr. Alena Ansorgová
Meduňková 9
621 00, Brno - Ivanovice
603 780 480
klinika@anvet.cz